logo

بازگشت | صفحه اصلی

Datenschutz

اقامت ازنوع
Aufenthaltserlaubnis


 

اجازه اقامتهایی که دراین صفحه ذکرمیشوند،برای مثال زمانی صادرمیشوند که تقاضای پناهندگی رد

شده ویا ترک خاک ـ دیپورت ـ به دلایلی نمی تواند اجرا شود.

متأسفانه با داشتن این نوع اقامت آوردن خانواده امکانپذیرنمی باشد.

چه زمانی وبه چه کسانی این نوع اقامت تعلق میگیرد،بسیارمتفاوت میباشد.

 

Aufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 4 AufenthG

فقط درشرایط خیلی خاص وبصورت موقت میتوان صادرمیشود.

 

Aufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 5 AufenthG

درشرایطی صادرمی شود که ترک خاک به دلایل حقوقی وحقیقی درمدت زمان طولانی امکانپذیرنمی باشد. این نوع اقامت فقط برای مدت ۶ ماه صادرمی شود وتا زمان موجود بودن این دلایل تمدید می گردد.

محدودیت تردد وجود نداشته اما محل سکونت محدود به منطقه تعیین شده می باشد. البته می توان این محدودیت را با ارایه تقاضا به اداره خارجی ها برطرف نمود، اگردرمحل زندگی جدید کمک های اجتماعی ( SGB II) دریافت نشود.

 

Aufenthaltserlaubnis § 25 a AufenthG

این نوع اقامت به افراد جوان که تطبیق در جامعه را به نحو احسنت پشت سر گذاشتند ارائه می شود در صورتی که:

صدور اجازه اقامت برای اعضائ خانواده هم امکان پذیر می‌باشد.

 

Aufenthaltserlaubnis § 25 b AufenthG

این نوع اقامت به افرادی که تطبیق در جامعه را به نحو پایدار پشت سر گذاشتند ارائه می شود در صورتی که:

Aufenthaltserlaubnis  § 18a AufenthG

این نوع اقامت در شرایط ذیل ارائه می شود:

 

بعد از گذشت ۵ سال ازصدوراجازه اقامت ( مدت زمان پناهندگی محاسبه نمی شود)، می توان درخواست اقامت Niederlassungserlaubnis کرد.


اینجا اطلاعات درباره کمکهای اجتماعی و کار دریافت میکنید.


 

به سمت بالا